انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی
شماره ثبت: 42748

درخواست کمک

چگونگی ارائه خدمات انجمن به افراد مبتلا و خانواده های آنها

کمک به انجمن

چگونگی کمک به انجمن

طرح همسفره

جهت تامین اسكان و هزینه های معیشتی بیماران بی بضاعت

طرح همیار

ياری رسانى در تامين دارو و هزينه های درمانی بيماران بی بضاعت

طرح همگام

جهت همگامی با علوم روز دنیا و تبادلات فناوری های نوین در حوزه ی سلول درمانی و پزشكی بازساختی

طرح همراه

جهت همراهی با ساخت، تجهیز و راه اندازی مراكز پیشرفته ی سلول درمانی و پزشكی بازساختی

اخبار و رویداد ها
گزارش تصویری